Osobnosti Osobnosti

Hrušovský, František

František Hrušovský

historik, publicista

*7. 9. 1903Dolné Lovčice
9. 9. 1956Cleveland, USA

Narodil sa síce v Lovčiciach, no jeho život je v jeho prvej fáze, kým po druhej svetovej vojne neemigroval, spojený najmä s Brestovanmi, v ktorých istý čas býval a obec mu prirástla k srdcu. V spomienkach sa k nim často vracal. Aj v americkom exile.

Jeho otec bol maloroľník a vychovával ho prísne katolícky. V Trnave navštevoval Cirkevné gymnázium (1925). Univerzitné štúdia absolvoval na pražskej Karlovej univerzite, Jagelovskej univerzite v Krakove a Univerzite Komenského v Bratislave. Ako 26-ročný sa v roku 1929 stal stredoškolským profesorom a vyučoval dejepis, zemepis, vlastivedu a latinčinu na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Od roku 1931 až do januára 1945 bol jeho riaditeľom.
V roku 1934 sa v Ružomberku oženil za asistencie a posvätenia Andrejom Hlinkom. V tom istom roku ho pápež Pius XI. vyznamenal rytierskym radom sv. Silvestra za zásluhy o rozvoj cirkevnej histórie.
Od roku 1935 začal postupne spracovávať prvú syntézu slovenských dejín.V roku 1938 vstúpil do politiky, stal sa slovenským poslancom. Bol predsedom a členom viacerých parlamentných výborov.
Medzi jeho najznámejšie diela patria Boleslav Chrabrý a Slovensko, Veľká Morava a Poľsko,Počiatky kresťanstva na Slovensku, Náčrt dejín Slovenska do roku 1918, Memorandum slovenského národa z roku 1861. Významné postavenie patrí jeho publikácii Slovensko v dejinách strednej Európy (1939). Najznámejším dielom však sú Slovenské dejiny (1939), ktorá vyšla v šiestich vydaniach a v roku 1942 aj v nemeckom preklade.
Dňa 9. februára 1945 ho vymenovali za riadneho univerzitného profesora slovenských dejín na Filozofickej fakulte UK.
V marci 1945 s početnou skupinou matičných pracovníkov emigroval do Bavorska. V roku 1946 po pobyte vo viacerých utečeneckých táboroch sa dostal do Ríma, kde mu umožnili vedecky pracovať vo vatikánskych archívoch a rímskych knižniciach. Výsledkom boli dve knihy Slovenskí vladári (1948) a Styky slovenských kniežat so Svätou stolicou (1947), ktorá vyšla aj v angličtine. V decembri 1947 emigroval do USA a usadil sa v Clevelande. Vydal tu populárno - vedeckú knihu This is Slovakia (1953) a rozsiahlu monografiu Slovenské rehole v Amerike (1955).
Predčasne a dodnes za nevyjasnených okolností zomrel 9. septembra 1956 za písacím stolom pri tvorbe syntézy „Zápas Slovákov o vlastnú štátnosť".